سرویس پاسخگویی سریع
تیم تحقیق و توسعه و طراحی قوی
سیستم تولید کیفیت گرا
نمایشگاه 3D VR
نمایشگاه 3D VR مبلمان COOC
A B O U T U S
نمایشگاه 3D VR
600++
طرح های ثبت شده
2400+
فروشگاه های حق رای
10000㎡
نمایشگاه مبلمان
250،000㎡
تحت پوشش کارخانه
COOC VIDEO