سرویس پاسخگویی سریع
تیم تحقیق و توسعه و طراحی قوی
سیستم تولید کیفیت گرا
نمایشگاه VR 3D
نمایشگاه COOC مبلمان 3D VR نمایشگاه
A B O U T U S
نمایشگاه VR 3D
600++
طرح های ثبت شده
2400+
فروشگاه های حق رای
10000㎡
نمایشگاه مبلمان
250،000㎡
تحت پوشش کارخانه
COOC VIDEO